หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
     
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประป [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนค [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
 
อบต.หนองรี เชิญชวนเที่ยวงานแข่งเรือวันออกพรรษา วัดหนองรี [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชัยบาดาล ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ชัยบาดาล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.มะนาวหวาน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำสุด โครงการจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนน ในหมู่ที่ 6 บ้านฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด โครงการจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนน สายกระบอกแตก-สายคลองน้ำซับ หมู่ที่ 4 บ้านคลองสา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด ประกาศโครงการจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนใน หมู่ที่ 3 บ้านบ่อน้ำเดือด ตำบลน้ำสุด อำเ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ชนิด ๓ ช่อง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายดิหรีก สร้อยทอง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล ร่วมกับจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลชัยบาดาล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะลุง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะลุง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้กล่องโ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะลุง โครงการตลาดนัดขยะ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.แก่งผักกูด กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯประจำปีพุทธศ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านข่อย ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
     
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.2/ว6066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 081037/ว4106 [แบบรายงานฯ]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 1406 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 8/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 491 
มติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 251 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 163 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 110 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 4058 ด่วนที่สุด เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ที่ ลบ 0023.1/ 425 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 389 ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 391 ด่วนที่สุด เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 390 ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 383 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
 
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.หัวลำ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
วัดถ้ำโบถ์สญาณวาส หมู่ที่ 7 บ้านหัวลำสุด
ทองม้วนไพลิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
     
 
เว็บไซต์ อบต.หัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1870  ตอบ 7  
สอบถามเรื่องการประชาคมหมู่บ้าน (29 ต.ค. 2558)    อ่าน 616  ตอบ 1  
 
อบต.หัวลำ  เว็บไซต์ อบต.หัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1870  ตอบ 7
อบต.บางคู้ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 7781  ตอบ 11
อบต.บ้านข่อย เบี้ยยังชีพ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 498  ตอบ 2
อบต.แก่งผักกูด Finasteride Website Kelurgeno (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.หนองบัว เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 7071  ตอบ 13
อบต.ซับจำปา เว็บไซต์ อบต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 2335  ตอบ 5
อบต.หนองบัว Baclofene Acheter En Ligne Ellmady (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.หนองผักแว่น เว็บไซต์ อบต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (30 ก.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.ลพบุรี รับโอน นิติกร ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ลพบุรี ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมการประชุม (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player