หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวลำ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ
ศาสนสถานในตำบลหัวลำ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหัวลำ
วัดถํ้าโบสถ์ แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อถนนสายทรัพย์สำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านซับน้อย ตำ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
 
อบต.เขารวก ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. [ 19 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เขารวก แต่งต้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เขารวก ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.เขารวก ประจำปี 25 [ 19 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปักเสาพา [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการย้ายโครง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งร [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคล [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมป [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.บ้านหมี่ นายกฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วนำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์นายกเทศมนตรี ตำบลโ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วนำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์นายกเทศมนตรี ตำบลโ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองรี ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองรี ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
 
     
 
 
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 908 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 5 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ลบ 0023.5/ว 903 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่องแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดสิทธิฯ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ลบ 0023.5/ว 891 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
ที่ ลบ 0023.5/ว 885 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
ที่ ลบ 0023.5/887 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
ที่ ลบ 0023.5/ว 884 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 880 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ลบ 0023.5/ว 2903 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.3/ว 867 ลว.15 มิ.ย.64 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564ฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ลบ 0023.5/ว 863 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่่อง แจ้งการโอนรายได้ด้านป่าไม้และน้ำบาดาลประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม นส ด่วน ที่ ลบ 0023.4/ว 2781 ลว 9 มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นส ด่วน ที่ ลบ 0023.4/ว 2782 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ที่ ลบ 0023.5/ว 846 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่่ 2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ที่ ลบ 0023.5/ว 845 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
ที่ ลบ 0023.5/ว 844 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ที่ ลบ 0023.5/ว 843 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาธีธุรกิจเฉพาะฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
ที่ ลบ 0023.5/ว 842 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให่้แก่ผู้พิการฯ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ที่ ลบ 0023.5/; 841 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 848 ลว.9 มิ.ย.64 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 839 ลว.9 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษา [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
 
 
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.หัวลำ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
วัดถ้ำโบถ์สญาณวาส หมู่ที่ 7 บ้านหัวลำสุด
ทองม้วนไพลิน   
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เว็บไซต์ อบต.หัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2777  ตอบ 7  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 329  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการประชาคมหมู่บ้าน (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 994  ตอบ 1  
 


จ้างเหมาวางท่อถนนสายทรัพย์สำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านซับน [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบร [ 16 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-008-1701
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10